برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

فرهنگ حقوقی /20

Obedience

əbi:diens

اطاعت، پیروی، تمکین

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z