برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

فرهنگ حقوقی/13

Binding

baɪndɪŋ

الزام آور، الزامی، لازم الرعایه

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z