برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

فرهنگ حقوقی/9

Access

ˈækses

حق ملاقات، دیدار از فرزندان ( از سوی پدر یا مادری که حضانت فرزند را عهده دار نیست)