برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

معاینه محل و تحقیق محلی در امور کیفری چیست؟

30 خرداد 1402

تحقیق محلی این است که با مراجعه به محل ارتکاب جرم از افردادی که در آن محل هستند در مورد نحوه ارتکاب جرم، افرادی که مرتکب جرم شده اند و… سوال شود.

مطابق ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

مطابق ماده مذکور معاینه محل، دیدن اشیا است. مانند اینکه قتلی در منزلی اتفاق افتاده باشد و به منظور فهمیدن نحوه ارتکاب قتل، جمع آوری اطلاعاتی که به پیداکردن قاتل کمک می کند… و منزلی که در آن اتفاق افتاده است مشاهده شود.

مقصود از تحقیق محلی این است که با مراجعه به محل ارتکاب جرم از افرادی که در آن محل هستند در مورد نحوه ارتکاب جرم، افرادی که جرم را انجام داده اند و… سوال شود مانند اینکه نزاع دسته جمعی در خیابان اتفاق افتاده باشد و از افراد حاضر در خیابان در مورد نحوه ارتکاب جرم و اینکه چه کسانی در نزاع بوده اند سوال شود.

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...