برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

منابع آزمون حقوق خصوصی / سراسری و آزاد / سال 1402

8 فروردین 1402

حقوق مدني

* حقوق مدني 1

1 ـ كتاب حقوق مدني اشخاص و محجورين / دكتر صفايي / سمت

2 ـ كتاب حقوق مدني اشخاص و حمايت قانوني آن / دكتر باريكلو / مجد

3 ـ مواد 956 تا 975 ق.م. و مواد 1207 تا 1256 ق.م. از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي / ميزان

* حقوق مدني 2

1 ـ كتاب اموال و مالكيت / دكتر كاتوزيان / ميزان

2 ـ كتاب اشخاص و اموال / دكتر صفايي / از ص 124 تا 277 / ميزان

3 ـ مواد 10 تا 182 قانون مدني از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / ميزان

4 ـ حقوق اموال و مالكيت / دكتر هاشمي و دكتر تقي زاده / مجد

* حقوق مدني 3

1 ـ كتاب تشكيل قراردادها و تعهدات / دكتر شهيدي / مجد

2- کتاب اصول قراردادها و تعهدات / دكتر شهيدي / مجد

3 ـ كتاب حقوق مدني 3 / دكتر شهيدي / مجد

4- شروط ضمن عقد – دکتر مهدی شهیدی / مجد

5- کتاب سقوط تعهدات / دكتر شهيدي / مجد

6 ـ كتاب اعمال حقوقي / دكتر كاتوزيان / گنج دانش

7 ـ كتاب قواعد عمومي قراردادها / دكتر صفايي / ميزان

8 ـ مواد 183 تا 300 و مواد 396 تا 463 از كتاب قانون مدني در نظم حقوق كنوني / ميزان

 

* حقوق مدني 4

1 ـ كتاب وقايع حقوقي / دكتر كاتوزيان / گنج دانش

2 ـ كتاب مسئوليت مدني / دكتر باريكلو / ميزان

3 ـ كتاب الزام های بدون قرارداد / دکترنظری / مجد

4 ـ مواد 301 تا 338 قانون مدني از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / ميزان

* حقوق مدني 5

1 ـ كتاب مختصر حقوق خانواده / دكتر صفايي / دكتر امامي / ميزان

2 ـ كتاب دوره مقدماتي حقوق خانواده / دكتر كاتوزيان / ميزان

3 ـ مواد 1034 تا 1206 قانونمدنيازكتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / ميزان

4-کتاب حقوق خانواده – دکتر تقی زاده – مجد

* حقوق مدنی 6

1ـ كتاب حقوق مدني 6 / دكتر شهيدي / مجد

2ـ درس هایی از عقود معین جلد اول /  کاتوزیان/گنج دانش

3 ـ مواد 338 تا 396 ق.م. ازكتاب قانون مدنيدر نظم حقوقيكنوني / ميزان

4 – کتاب آموزه های حقوق مدنی  (عقود معین 1)  / دکتر مهتاب پور / مجد

* حقوق مدني 7

1 ـ كتاب درسهايي از عقود معين (2) / كاتوزيان / گنج دانش

2 ـ كتاب حقوق مدني 7 عقود معين (2)  / دكتر باريكلو / مجد

3 ـ مواد مربوط به مباحث جعاله شركت / وديعه عاريه / وكالت / مزارعه / مضاربه / مساقات / رهن / ضمان از کتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / ميزان

4 – کتاب آموزه های حقوق مدنی  (عقود معین 2)  / دکتر مهتاب پور / مجد

* حقوق مدني 8

1 ـ كتاب شفعه، وصيت و ارث / دكتر كاتوزيان / ميزان

2 ـ كتاب ارث / دكتر شهيدي / مجد

3 ـ مواد 808 تا 949 قانون مدني در نظم حقوقيكنوني / دكتركاتوزيان / ميزان

4- دوره ارث جلد اول  /  دکتر خاوندگار /  مجد

5- دوره ارث جلد دوم  /  دکتر خاوندگار /  مجد

  کلیات حقوق تجارت

1- قانون تجارت در نظم کنونی / دکتر دمیر چیلی / میثاق عدالت

2- قانون تجارت در نظم کنونی/ دکتر فرحناکیان /میزان

* حقوق تجارت 1

1 ـ كتاب حقوق تجارت (جلد اول: كليات ) دكتر اسكيني / سمت

2- حقوق تجارت / کلیات /  دکتر صقری / مجد

3 – کتاب حقوق تجارت جلد اول/ دکتر عبدی پور /  مجد

4- کتاب حقوق تجارت 1 /  دکتر محمدزاده وادقانی / مجد

5 ـ مباحث كليات، دلالي، حقالعملكاري متصدي حملونقل از قانون تجارت

* حقوق تجارت 2

1 ـ كتاب حقوقتجارت (جلددوم: شركتهاي تجاري) دكتر اسكيني / سمت

2- حقوق تجارت / شرکت ها /  دکتر صقری / مجد

3 ـ كتاب حقوق شركتي تجارتي / دكتر پاسبان / سمت

4 ـ حقوق شركتهاي تجارتي /  دکتر سکوتی نسیمی/ مجد

5 ـ مباحث شركتهاي تجاري از قانون تجارت

* حقوق تجارت 3

1 ـ كتاب حقوق تجارت (اسناد تجاري) / دكتر اسكيني / سمت

2- حقوق تجارت / اسناد  /  دکتر صقری / مجد

3 ـ کتاب حقوق تجارت (اسناد تجاري) /  دکتر عبدی پور / مجد

4 ـ كتاب حقوق اسناد تجاری / دكتر كاوياني / ميزان

5 ـ کتاب حقوق اسناد تجاری/ دکتر سکوتی نسیمی/ مجد

* حقوق تجارت 4

1 ـ كتاب حقوق تجارت (ورشكستگي و تصفيه) دكتر اسكيني / سمت

2- حقوق تجارت / ورشکستگی  /  دکتر صقری / مجد

3 ـ كتاب حقوق تجارت (4) / دكتر محمدزاده وادقاني / مجد

4 ـ کتاب اصول ورشکستگی /  دکتر سماواتی / مجد

5- کتاب حقوق تجارت (4) ورشکستگی / دکتر عبدی پور /  مجد

  • کمک درسی حقوق تجارت:
  • آموزش جامع حقوق تجارت 2 جلدی / دکتر مهدی توکی / مکتوب آخر

 

آيین دادرسي مدني

1 ـ دوره آیین دادرسی مدنی 3 جلدی پیشرفته/ دکتر شمس/ دراک

2- کتاب آیین دادرسی مدنی /  دکتر سام محمدی /  مجد

3- دوره آیین دادرسی مدنی /  دکتر حمید ابهری /  مجد

 

 

متون فقه

1 – كتاب مباحث حقوقي شرح لمعه به همراه ترجمه (دو جلد) / شهيد ثاني / دكتر لطفي / مجد

2 – كتاب مباحث حقوقي لمعه دمشقیه / شهيد اول / ترجمه  دکتر حسينينيك و دكتر احمدزاده / مجد

3- تحریر الروضه فی شرح لمعه (دوجلدی) دکترآیتی و امینی / سمت

4-فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه)دادمرزی/ طاها

 

متون حقوقي:

* زبان انگليسي تخصصي

1 ـ كتاب Gcse law(براي سطح پايين) /  براوون / مجد

2 ـ كتاب ترجمه Gsce law / دكتر رحيمي خجسته / مجد

3 ـ كتاب A Level & As Level Law (براي سطح متوسط) / مارتين هانت / مجد

4 ـ ترجمه كتاب A Level & As Level Law  / مارتين هانت / مجد

5 ـ كتاب Law Made Simple (براي سطح بالا) / باركر و پدفيلد / مجد

6 ـ ترجمه كتاب Law Made Simple / باركر و پدفيلد / مجد

7 ـ كتاب اصطلاحات اساسي حقوق / مسعود احسن نژاد مياندوآب / مجد

8 ـ كتاب فرهنگ حقوقي «مجد»  / دكتر محمدتقي رفيعي / مجد

9- درسنامه متون حقوقی /  حقیقت /  مجد

 

زبان انگليسي عمومي

1 ـ  دوره زبان  انگلیسی عمومی 1و2/ نیک نسب /  مجد

 

قوانین

1- قانون مدنی ( بضمیمه قانون مسؤوليت مدني) / حسینی نیک / مجد

2 ـ قانون تجارت (بضمیمه قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي ) / ساعتچی / مجد

3 ـ  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني( بضمیمه قانون اجراي احكام مدني) / ساعتچي / مجد

4 ـ كتاب قانون صدور چك / ساعتچي / مجد

5 ـ كتاب قانون روابط موجر و مستاجر ( بضمیمه قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي ) / ساعتچي / مجد

6 ـ كتاب قانون امور حسبي / رمضاني / مجد

7 ـ كتاب قانون ثبت احوال / پروين / مجد

8ـ كتاب قانون شوراي حل اختلاف / هاشمیان  / مجد

9ـ كتاب قانون خانواده ( بضمیمه قانون صدور گواهي عدم امكان سازش ) مدني كرماني / مجد

10ـ كتاب قانون بيمه /  صفایی مهر /  مجد

11- مجموعه قوانین حقوق خصوصی /  دکتر رفیعی /  مجد

 

كتابهاي آزمون و سؤالات طبقه بندي شده موضوعي:

1 ـ كتاب مجموعه آزمونهاي حقوق خصوصي / شكري / مجد

2ـ كتاب مجموعه سؤالات حقوق مدني / دكتر ضرابي / مجد

3ـ كتاب هفت تيك حقوق مدني (1تا8) / مدرسي / مجد

4ـ كتاب سؤالات طبقهبنديشده حقوق تجارت / شكري / مجد

5ـ کتاب سؤالات طبقه بنديشده آيين دادرسي مدني / دكتر ابهري / مجد

6ـ کتاب پشتيبان آيين دادرسي مدني1و2و3 / نصيري / مجد

7- آموزش دوره  حقوق مدنی1 تا8 نموداری / دکترکرمی – مجد

8-  تست تجارت / دکتر فرید کمیجانی /  مجد

9-  نکات مختصر حقوق مدنی /  ثابت راسخ/ مجد

10- آیین دادرسی مدنی مختصر و نموداری/ دکترکرمی / مجد

11-  كتاب سؤالات طبقه بندي شده متون حقوقي / بیل دار / مجد

 

 

فروشگاه مرکزی مجد:

ميدان انقلاب، خيابان منیری جاوید، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 57

تلفن: 66490998- 66486874 66950841 66406422

سایت رسمی مجد: www.majdlaw.ir

فروشگاه اینترنتی کتاب های چاپی مجد:  www.majdpub.ir

فروشگاه اینترنتی کتاب های الکترونیکی مجد:  www.majdpub.com

 

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...