برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 7 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

دانشنامه حقوق / 1

ابضاع

سرمایه گذاری بدون واگذاری سود

واگذاری سرمایه به دیگری برای تجارت، بدون سهیم بودن وی در سود و زیان. ابضاع در اصطلاح، عبارت است از این که شخصی سرمایه ای را برای تجارت در اختیار دیگری بگذارد با این شرط که سود حاصل از آن تنها از آن سرمایه گذار باشد و عامل فقط اجرت کارش را بگیرد. ابضاع نوعی عقد است و احکام عمومی عقود در آن جاری می گردد. در ابضاع، تمامی سود حاصل از تجارت به سرمایه گذار تعلق می گیرد، چه در عقد شرط شود یا شرط نشود، لیکن در این که عامل در فرض عدم قصد تبرع، مطلقاً مستحق اجرت المثل است یا تنها در فرض عدم ذکر شرط در عقد، اختلاف است. ابضاع عقدی است جایز که هریک از مالک و عامل می تواند آن را فسخ کند. اگر مالک به قصد ابضاع به عامل بگوید با این مال تجارت کن و سود آن برای من باشدو عامل هم قبول کند، ابضاع واقع می شود.