برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 13 اسفند 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

دانشنامه حقوق / 2

اِقطاع

واگذاری از سوی حاکم

واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم را اِقطاع می‌گویند.

همچنین به واگذاری زمین یا منافع آن، «اقطاع تملیک» و به واگذاری محلّ کسب «اقطاع ارفاق یا رفاق» می‏ گویند. واگذار کننده را «مُقطِع» و به اقطاع شونده «مُقطَع‌له» و آنچه ‏را واگذار شده «قطایع» یا«اقطاعات» گویند.