برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 27 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

دانشنامه حقوق/ 6

بذل

بخشیدن، دادن و بخشش

در لغت به معنای بخشیدن، دادن و بخشش است.

و در اصطلاح، بذل اباحه مال است از سوی مالک آن مال به دیگری و ضوابط تبرّعات در آن جاری  می شود. ماده 1139ق.م. مقرر می‌دارد:«طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج می شود.»

بذل در موارد دیگر نیز کاربرد دارد از جمله در موارد زیر:

بذل مال

به معنای اباحه مال، دادن مال است.

بذل مدت

به معنی بخشیدن زمان باقی‌مانده که غالباً در مورد نکاح منقطع به کار می‌رود.

بذل یمین

ساقط کردن قسم از سوی مدعی را بذل یمین می‌گویند.