برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 10 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

فرهنگ حقوقی / 1

Penalty

pen(ə)ltē

کیفر، مجازات، جزا، جریمه