برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 19 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

فرهنگ حقوقی/ 5

Judge

dʒʌdʒ

قاضي، دادرس، قضاوت كردن