برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 اردیبهشت 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

چگونه دادخواست بنویسیم؟

دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مهمی است که عدم رعایت هرکدام، تبعات خاصی در پی دارد. مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی در روی...

بیشتر بخوانید

دیه زائل کردن عقل چقدر است؟

زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن...

بیشتر بخوانید

با نظام نیمه آزادی آشنا شوید

نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. - نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که...

بیشتر بخوانید

خیارغبن و شرایط اعمال آن

غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و در اصطلاح حقوقی به معنای بهم خوردن تعادل ارزش اقتصادی عوضین است. غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و در اصطلاح حقوقی به معنای بهم...

بیشتر بخوانید

وضعیت حقوقی چک فاقد ثبت در سامانه

عدم ثبت چک در سامانه، موجب می شود چک ماهیت تجاری خود را از دست بدهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند. به موجب تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک...

بیشتر بخوانید

امکان مطالبه خسارت در صورت برهم زدن نامزدی

هر چند صِرف امتناع نامزد از وصلت، مجوز مطالبه خسارت نیست، اما صِرف نامزدی نیز مجوز وارد کردن خسارت نمی باشد. هرچند صِرف امتناع نامزد از وصلت، مجوز مطالبه خسارت نیست، اما صِرف نامزدی نیز مجوز وارد کردن خسارت نمی...

بیشتر بخوانید

شرایط جلب متهم قبل از احضاریه

در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد باشد، متهم قبل از احضاریه می تواند بازداشت شود. در موارد زیر بازپرس می‌تواند مطابق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بدون آن که ابتداء...

بیشتر بخوانید

وظایف واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی

در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری تشکیل می‌شود. مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در هر معاونت اجرای...

بیشتر بخوانید

مراقبت الکترونیکی از متهم و شرایط آن

نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی، مراقبت الکترونیکی گفته می شود. نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار...

بیشتر بخوانید

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری است. مطابق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:...

بیشتر بخوانید