برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
احسان سلیمی
حقوق بشر / حقوق سایبری و فضای مجازی / علوم جنایی
اشکان صدیقی
حقوق انرژی / حقوق سایبری و فضای مجازی
امیر مهدی عزیزی
حقوق جزا / حقوق سایبری و فضای مجازی
امین امیریان فارسانی
حقوق بشر / حقوق سایبری و فضای مجازی / حقوق مدنی
پری حسین پور
حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق سایبری و فضای مجازی / حقوق عمومی
حسین امین الرعایا
حقوق بین الملل / حقوق سایبری و فضای مجازی
حسین محمد کوره پز
حقوق بشر / حقوق سایبری و فضای مجازی / علوم جنایی
حمیده سلامی
حقوق سایبری و فضای مجازی
خدیجه طهماسبی قرابی
حقوق سایبری و فضای مجازی
دکتر افشین جعفری
حقوق بین الملل / حقوق سایبری و فضای مجازی