برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر ابراهیم تقی زاده
تست و آزمون حقوقی / حقوق جزا / حقوق حمل و نقل / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
عارفه مدنی کرمانی
آیین دادرسی مدنی / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / مجموعه قوانین
دکتر ابوالفضل رنجبری
حقوق عمومی / حقوق کار و بیمه
آزادی پورجعفر
حقوق کار و بیمه
دکتر جواد محمودی
آیین دادرسی کیفری / حقوق بین الملل / حقوق کار و بیمه
دکتر رضا پرتوی زاده
حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی
دکتر مریم افشاری
حقوق کار و بیمه / مجلات و مجموعه مقالات
دکتر مقصود عبادی بشیر
حقوق حمل و نقل / حقوق عمومی / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی
دکتر مهدی فلاح خاریکی
حقوق تجارت / حقوق ثبت / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی
دکترحسن سلیمانی
حقوق تجارت / حقوق جزا / حقوق قراردادها / حقوق کار و بیمه