برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر ابراهیم تقی زاده
تست و آزمون حقوقی / حقوق جزا / حقوق حمل و نقل / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
ابراهیم علی عسگری
تست و آزمون حقوقی / فقه و اصول فقه
امیر آذرباد
تست و آزمون حقوقی
امین حقیقت
تست و آزمون حقوقی
پوریا محمدطاهری
تست و آزمون حقوقی
جواد رستمی
تست و آزمون حقوقی
حمید محبعلی
تست و آزمون حقوقی
حیدر پیری
تست و آزمون حقوقی / حقوق بین الملل
دکتر اباست پور محمد
تست و آزمون حقوقی / حقوق مدنی
دکتر ابوالفضل احمدزاده خویی
تست و آزمون حقوقی / حقوق جزا / فقه و اصول فقه