برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 اردیبهشت 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر سید عباس حسینی نیک
حقوق مالکیت فکری
دکتر پگاه سرمدی
حقوق مالکیت فکری
دکتر سام محمدی
آیین دادرسی مدنی / حقوق مالکیت فکری
دکتر امیر ساعد وکیل
حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی / مجموعه قوانین
حمیدرضا عزیز ثانی
حقوق مالکیت فکری
المیرا بابائی
حقوق مالکیت فکری
امین روح الامینی
حقوق مالکیت فکری
بهنام اکبری
آیین دادرسی کیفری / آیین دادرسی مدنی / حقوق مالکیت فکری / علوم جنایی / کلیات حقوق
حامد نجفی
حقوق مالکیت فکری
حامدانصاری مقدم
حقوق مالکیت فکری / علوم جنایی