برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر محمد صفدری
حقوق بین الملل
دکتر ابراهیم بیگ زاده
حقوق بین الملل
دکترسیدباقرمیرعباسی
حقوق بین الملل
دکتر حسین سرتیپی
حقوق بین الملل
دکتر علی محبی
حقوق بین الملل
دکتر محسن شریعتی
حقوق بین الملل
دکتر ابراهیم موسی زاده
حقوق اداری / حقوق بین الملل / فقه و اصول فقه
دکتر امیر ساعد وکیل
حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی / مجموعه قوانین
دکتر حسین فخر
حقوق بین الملل / علوم جنایی
دکترسیدفضل اله موسوی
حقوق بین الملل / مجلات و مجموعه مقالات