برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 7 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر عیسی امینی
حقوق داوری
احمد متولی
حقوق داوری / حقوق قراردادها / حقوق مدنی
امیررضاملک زاده
حقوق داوری
دکتر احمد زهره وند
حقوق داوری
دکتر امید رشیدی
حقوق داوری
دکتر امیر حسین کوشا
حقوق داوری / متون حقوقی
دکتر انسیه مطیعی
حقوق داوری / حقوق سلامت و پزشکی
دکتر سحر قبادی
حقوق داوری
دکتر سید هادی پژوهان
حقوق تجارت / حقوق داوری