برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
حقوق اساسی / حقوق بشر / حقوق عمومی / فقه و اصول فقه
دکتر امیر ساعد وکیل
حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی / مجموعه قوانین
اشکان نعیمی
حقوق اساسی / حقوق عمومی
اکبر براری
حقوق اساسی / حقوق عمومی
حسین قاسمی
حقوق اساسی / حقوق عمومی
دکتر احمد اسدیان
حقوق اساسی / حقوق عمومی
دکتر پوریا عسکری
حقوق اساسی / حقوق بشر / حقوق عمومی / مجموعه قوانین
دکتر حسن گروسی
حقوق اساسی / حقوق عمومی
دکتر روح الله خلیلی نژاد
حقوق اداری / حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بین الملل / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
دکتر روح الله موذنی
حقوق اداری / حقوق اساسی / حقوق تجارت / حقوق عمومی