برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 27 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر محمد جواد رضایی زاده
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا
دکتر غلامرضا کامیار
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / حقوق مدنی / متون حقوقی / مجموعه قوانین
دکتر امید محمدی میلاسی
آیین دادرسی کیفری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا
دکتر سید محسن بهشتیان
حقوق شهری ، شهرداری و شورا
دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / حقوق عمومی / مجموعه قوانین
دکتر محمد امین وحدانی نیا
حقوق شهری ، شهرداری و شورا / حقوق مدنی
دکترحمیدرضاعامری سیاهوئی
حقوق شهری ، شهرداری و شورا / علوم جنایی
زهرا میرزایی
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / حقوق عمومی
سید عسکر عطایی
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / حقوق عمومی
غلامحسین عبدالهی
حقوق جزا / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی / مجموعه قوانین