برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر ایرج گلدوزیان
حقوق جزا / کلیات حقوق
دکترعلیرضا فیض
کلیات حقوق / مجلات و مجموعه مقالات
بهنام اکبری
آیین دادرسی کیفری / آیین دادرسی مدنی / حقوق مالکیت فکری / علوم جنایی / کلیات حقوق
دکتر احسان آقا محمد آقایی
حقوق عمومی / کلیات حقوق
دکتر اسمعیل رحیمی نژاد
علوم جنایی / کلیات حقوق
دکتر امید شیرزاد
حقوق عمومی / کلیات حقوق