برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
حضرت امام خمینی (ره)
فقه و اصول فقه
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
حقوق مدنی / فقه و اصول فقه
دکتر ابوالقاسم گرجی
فقه و اصول فقه / مجلات و مجموعه مقالات
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
حقوق اساسی / حقوق بشر / حقوق عمومی / فقه و اصول فقه
دکتر روشنعلی شکاری
فقه و اصول فقه
دکتر ابراهیم موسی زاده
حقوق اداری / حقوق بین الملل / فقه و اصول فقه
دکتر فهیمه ملک زاده
حقوق مدنی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی / فقه و اصول فقه
حسین معروفی
فقه و اصول فقه
ابراهیم شفیعی سروستانی
فقه و اصول فقه