برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر غلامرضا کامیار
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / حقوق مدنی / متون حقوقی / مجموعه قوانین
دکتر امیر ساعد وکیل
حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی / مجموعه قوانین
بهرام آریان کلور
متون حقوقی
دکتر امیر حسین کوشا
حقوق داوری / متون حقوقی
دکتر حسین مهدی زاده
حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی
دکتر داود اندرز
حقوق تجارت / متون حقوقی
دکتر محمد تقی رفیعی
حقوق تطبیقی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی / متون حقوقی / مجموعه قوانین
دکتر محمدرضا عزیزاللهی کرمانی
حقوق تطبیقی / فقه و اصول فقه / متون حقوقی
دکتر محمود واعظی
متون حقوقی