برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر ابراهیم تقی زاده
تست و آزمون حقوقی / حقوق جزا / حقوق حمل و نقل / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
بهاره قدس
حقوق حمل و نقل
حامد برومند
حقوق حمل و نقل / مجموعه قوانین
حسام مختاری
حقوق حمل و نقل / حقوق مدنی
حسین اسماعیل نسب
حقوق تجارت / حقوق حمل و نقل / حقوق محیط زیست
دکتر مسعود زمانی
حقوق تجارت / حقوق حمل و نقل / حقوق داوری
دکتر مقصود عبادی بشیر
حقوق حمل و نقل / حقوق عمومی / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی
دکترامیرخواجه زاده
آیین دادرسی مدنی / حقوق تجارت / حقوق حمل و نقل
دکترحمید قنبری
حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق حمل و نقل