برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
المیرا نقی زاده باقی
حقوق بشر / حقوق سلامت و پزشکی / مجموعه قوانین
حجت الاسلام دکترمحمدمهدی کریمی نیا
حقوق جزا / حقوق سلامت و پزشکی / حقوق مدنی
حسن اسکندریان
حقوق سلامت و پزشکی / مجموعه قوانین
دکتر احمدپورابراهیم
آیین دادرسی مدنی / حقوق سلامت و پزشکی
دکتر امیر موسوی
حقوق سلامت و پزشکی / مجموعه قوانین
دکتر انسیه مطیعی
حقوق داوری / حقوق سلامت و پزشکی
دکتر زهرا سادات میرهاشمی
حقوق سلامت و پزشکی
دکتر عبدالحسین مرادی کوپائی
حقوق جزا / حقوق سلامت و پزشکی
دکتر محسن سیرغانی
حقوق سلامت و پزشکی
دکتر محمد روشن
حقوق سلامت و پزشکی / حقوق مدنی