برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر ایرج گلدوزیان
حقوق جزا / کلیات حقوق
دکتر محمد مصدق
حقوق جزا
دکتر جعفر کوشا
حقوق جزا
دکتر ابراهیم تقی زاده
تست و آزمون حقوقی / حقوق جزا / حقوق حمل و نقل / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
وحید رضوانی
حقوق جزا
آرش رستمی کمان
حقوق جزا
آزاده صادقی
حقوق جزا