برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 27 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر امیر ساعد وکیل
حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی / مجموعه قوانین
آرزو ملکشاه
حقوق انرژی
اسلام افضلی
حقوق انرژی / مجموعه قوانین
اشکان صدیقی
حقوق انرژی / حقوق سایبری و فضای مجازی
اکرم ویسی
حقوق انرژی
الهه اخباری
حقوق انرژی
حوریه وجگانی
حقوق انرژی
خشایار اسفندیاری فر
حقوق انرژی / حقوق تجارت
دکتر اصلی عباسی
حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق تطبیقی / حقوق جزا / علوم جنایی