برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 تیر 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر مهدی کی نیا
علوم جنایی
دکتر حسین فخر
حقوق بین الملل / علوم جنایی
دکترحسین غلامی
علوم جنایی
مرضیه محمودی
علوم جنایی
احسان داودیان
علوم جنایی
احسان سلیمی
حقوق بشر / حقوق سایبری و فضای مجازی / علوم جنایی
احسان شاهین پور
حقوق عمومی / علوم جنایی
اصغر امیدوند
علوم جنایی