برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
حقوق اساسی / حقوق بشر / حقوق عمومی / فقه و اصول فقه
دکتر امیر ساعد وکیل
حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی / مجموعه قوانین
دکتر ابوالفضل رنجبری
حقوق عمومی / حقوق کار و بیمه
احسان شاهین پور
حقوق عمومی / علوم جنایی
اشکان نعیمی
حقوق اساسی / حقوق عمومی
اکبر براری
حقوق اساسی / حقوق عمومی
الیاس نوعی
حقوق تطبیقی / حقوق عمومی / حقوق مدنی / مجموعه قوانین
امیر عسگری ده آبادی
حقوق اداری / حقوق عمومی
ایمان رحیمی نیت
حقوق عمومی