برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
حقوق اساسی / حقوق بشر / حقوق عمومی / فقه و اصول فقه
دکتر رضا اسلامی
حقوق بشر / مجموعه قوانین
دکتر امیر ساعد وکیل
حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی / مجموعه قوانین
رضا کمالی پور
حقوق بشر
احسان سلیمی
حقوق بشر / حقوق سایبری و فضای مجازی / علوم جنایی
احمد برزوئی
حقوق بشر
المیرا نقی زاده باقی
حقوق بشر / حقوق سلامت و پزشکی / مجموعه قوانین