برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر رضا اسلامی
حقوق بشر / مجموعه قوانین
دکتر عاطفه قاسمی
مجموعه قوانین
عارفه مدنی کرمانی
آیین دادرسی مدنی / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / مجموعه قوانین
دکتر غلامرضا کامیار
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / حقوق مدنی / متون حقوقی / مجموعه قوانین
دکتر امیر ساعد وکیل
حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق بین الملل / حقوق عمومی / حقوق مالکیت فکری / متون حقوقی / مجموعه قوانین
ابراهیم یوسفی محله
مجموعه قوانین
احمد ربیعی
حقوق تطبیقی / مجموعه قوانین
اسلام افضلی
حقوق انرژی / مجموعه قوانین
اسماعیل آقاجانلو
حقوق محیط زیست / مجموعه قوانین
المیرا نقی زاده باقی
حقوق بشر / حقوق سلامت و پزشکی / مجموعه قوانین