برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر محمد جواد رضایی زاده
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا
دکتر ابراهیم موسی زاده
حقوق اداری / حقوق بین الملل / فقه و اصول فقه
دکتر غلامرضا کامیار
حقوق اداری / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / حقوق مدنی / متون حقوقی / مجموعه قوانین
امیر عسگری ده آبادی
حقوق اداری / حقوق عمومی
امیرحسن شادنوش
حقوق اداری
دکتر آزیتا محسن زاده
حقوق اداری / حقوق عمومی
دکتر بیژن عباسی
حقوق اداری / حقوق عمومی
دکتر حسین آئینه نگینی
حقوق اداری / حقوق عمومی
دکتر روح الله خلیلی نژاد
حقوق اداری / حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بین الملل / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
دکتر روح الله موذنی
حقوق اداری / حقوق اساسی / حقوق تجارت / حقوق عمومی