برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 تیر 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
احمد متولی
حقوق داوری / حقوق قراردادها / حقوق مدنی
بهاره حسنی
حقوق قراردادها
حمید نجات زادگان
حقوق قراردادها
دکتر آزاد فلاحی
حقوق قراردادها / حقوق مدنی
دکتر اباذر افشار
حقوق قراردادها
دکتر احسان لطفی
حقوق قراردادها
دکتر امیر احمدی
حقوق قراردادها
دکتر بهزاد قربانی درآباد
حقوق عمومی / حقوق قراردادها