برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 تیر 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر محمد صالحی راد
حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
دکتر ابراهیم تقی زاده
تست و آزمون حقوقی / حقوق جزا / حقوق حمل و نقل / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
دکتر روح الله خلیلی نژاد
حقوق اداری / حقوق اساسی / حقوق انرژی / حقوق بین الملل / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
دکتر محمد حسن امام وردی
حقوق اراضی و املاک / حقوق مدنی / مجموعه قوانین / نگارش حقوقی و روش تحقیق
دکتر ونوس قره باغی
حقوق اساسی / حقوق عمومی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
زهرا خاتونی
حقوق سلامت و پزشکی / نگارش حقوقی و روش تحقیق