برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
احمد ربیعی
حقوق تطبیقی / مجموعه قوانین
الیاس نوعی
حقوق تطبیقی / حقوق عمومی / حقوق مدنی / مجموعه قوانین
امین تاتاری
حقوق تطبیقی
دکتر اسماعیل کشاورز
حقوق تطبیقی / حقوق مدنی
دکتر اصلی عباسی
حقوق انرژی / حقوق بشر / حقوق تطبیقی / حقوق جزا / علوم جنایی
دکتر بهنام حبیبی درگاه
حقوق تجارت / حقوق تطبیقی / حقوق قراردادها / حقوق مالکیت فکری
دکتر حمیده ره انجام
حقوق تطبیقی / حقوق مدنی
دکتر سیدرضا میری
آیین دادرسی کیفری / حقوق تطبیقی
دکتر سیده زهرا پور رشید
حقوق تجارت / حقوق تطبیقی / حقوق عمومی