برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 اردیبهشت 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر فهیمه ملک زاده
حقوق مدنی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی / فقه و اصول فقه
دکتر عاطفه عباسی کلیمانی
آیین دادرسی کیفری / آیین دادرسی مدنی / تست و آزمون حقوقی / حقوق اداری / حقوق سایبری و فضای مجازی / حقوق عمومی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی
دکتر محمد تقی رفیعی
حقوق تطبیقی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی / متون حقوقی / مجموعه قوانین
دکتر محمد جعفر ساعد
علوم جنایی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی / کلیات حقوق
دکتر محمد جلالی
حقوق اداری / حقوق عمومی / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی
دکتر محمد رضا ویژه
حقوق بشر / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی
دکترآزاده مهرپویان
فرهنگ و دانشنامه های حقوقی
سمیه آزادی
فرهنگ و دانشنامه های حقوقی
عاطفه افکاری
فرهنگ و دانشنامه های حقوقی
غلامحسین عبدالهی
حقوق جزا / حقوق شهری ، شهرداری و شورا / فرهنگ و دانشنامه های حقوقی / مجموعه قوانین