برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر مهدی شهیدی
حقوق مدنی
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
حقوق مدنی / فقه و اصول فقه
دکتر ایراندخت نظری
آیین دادرسی مدنی / حقوق مدنی
دکتر محمد صالحی راد
حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
دکتر اباذر اسدی
حقوق مدنی
دکتر ابراهیم تقی زاده
تست و آزمون حقوقی / حقوق جزا / حقوق حمل و نقل / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / نگارش حقوقی و روش تحقیق
عارفه مدنی کرمانی
آیین دادرسی مدنی / حقوق کار و بیمه / حقوق مدنی / مجموعه قوانین